Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

-Begrippen-

Opdracht: Iedere opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, waaronder in ieder geval de reiniging van een of meerdere voer- en/of vaartuigen zoals afgesproken in een daartoe strekkende overeenkomst. De Opdracht  kwalificeert als overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in Boek 7:400 e.v. BW.

Opdrachtgever: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van Opdrachtgever wordt bedoeld de Zakelijke Opdrachtgever en de Particuliere Opdrachtgever, tenzij anders vermeld staat.

Particuliere Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon die de Opdracht anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf verstrekt.

Zakelijk Opdrachtgever: Opdrachtgever die de Opdracht in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf verstrekt.

Opdrachtnemer: Steam and Care ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71616853

Altijd-Schoon Pakket: Opdracht waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om een of meerdere voer- en/of vaartuig(e)n te reinigen tegen betaling gedurende een bepaalde  looptijd.  

-Artikelen-

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten worden. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voorzover dit schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen. De afwijking van deze voorwaarden geldt alleen voor de betreffende Opdracht, tenzij de afwijking in een volgende Opdracht wordt bevestigd.
 • b. Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden of van de Opdracht nietig is of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden of de Opdracht voor het overige in stand. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen het nietigie/vernietigde beding dan vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.
 • c. Opdrachtnemer is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van die algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen.

Artikel 2: Moment van reiniging

Het voer- of vaartuig van de Opdrachtgever wordt op vooraf overeengekomen dag en tijd gereinigd. Bij de overeengekomen tijd wordt maximaal 60 minuten bijberekend als aankomsttijd bij de opdrachtgever.

Artikel 3: Duur

 • a. De duur van de Opdracht is gebonden aan het volbrengen van de overeengekomen Opdracht. Indien een enkele Opdracht is overeengekomen eindigt de Opdracht direct nadat de Opdracht is uitgevoerd. Indien er een Altijd-Schoon Pakket is afgenomen eindigt de Opdracht nadat de overeengekomen looptijd is verstreken.
 • b. De Opdracht eindigt direct op het moment van overlijden van de Opdrachtgever.

Artikel 4: Beëindiging

 • a. De Opdracht kan ten alle tijden en met onmiddellijke ingang worden beëindigd door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer.
 • b. Indien Opdrachtgever de Opdracht binnen 24 uur voor aanvang van de Opdracht beëindigt, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om 30 euro reserveringskosten in rekening te brengen.

Artikel 5: Reiniging

 • a. Het vuil dat verwijderd kan worden is afhankelijk van het gekozen reinigingsprogramma. Zeer hardnekkige vervuiling zoals teer, vliegenroest en lijmresten kunnen slechts beperkt worden verwijderd. Opdrachtgever mag niet verwachten dat beschadigingen aan het voer- of vaartuig, zoals lakschade, met de onderhavige methode zullen worden verwijderd. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade aan het voer- of vaartuig door de grondige reiniging beter zichtbaar wordt.
 • b. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en zal de Opdracht naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 • c. Termijn van de geagendeerde afspraak is een richtlijn, en geldt nooit als fatale termijn voor het uitvoeren.

Artikel 6: Instructies

Opdrachtgever behoort zich aan instructies te houden van Opdrachtnemer, voor zover die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een correcte uitvoering van de Opdracht. Handelingen van de Opdrachtgever die logischerwijs leiden tot een beperking van de werkruimte van Opdrachtnemer kunnen oorzaak zijn van een beperkt reinigingsresultaat en kunnen niet ten grondslag liggen aan een klacht. Denk hierbij aan het op dusdanige wijze inparkeren van een te reinigen voertuig waardoor deze niet volledig bereikbaar is voor Opdrachtnemer of het achterlaten van een grote hoeveelheid materialen in het voer- of vaartuig bij interieurreiniging.

Artikel 7: Controleren

 • a. Opdrachtnemer controleert tijdens en na uitvoering van de Opdracht of er schade is ontstaan.
 • b. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer te wijzen op eventuele verborgen schade en gebreken die door de reinigingsmethode van Opdrachtnemer mogelijkerwijs worden verergerd, bijvoorbeeld bij het los zitten van een sierstrip of recentelijk overgeverfde lakschade.
 • c. Opdrachtgever controleert zowel het interieur als het exterieur van het voer- of vaartuig direct na afloop van de Opdracht op enige vorm van schade. Indien Opdrachtgever bij deze controle geen schade aantreft of nalaat het voer- of vaartuig op enige vorm van schade te controleren, dan wordt de opdracht geacht naar behoren en zonder het toebrengen van enige schade te zijn uitgevoerd.

 Artikel 8: Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk aangegeven te worden. Klachten met betrekking tot het resultaat die geleverd is door de reiniging van Opdrachtnemer dient u binnen 24 uur te melden via onze contact formulier op www.steamandcare.nl. Zo kan redelijkerwijs gecontroleerd worden of de uitvoering van de opdracht van Steam and Care de oorzaak van desbetreffende klacht is.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • a. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die boven alle twijfel verheven het gevolg is van een foutieve uitvoering van de dienst, en is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheids-verzekeraar van Opdrachtnemer in voorkomende geval uitkeert.
 • b. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade beter zichtbaar wordt na reiniging van het voer- of vaartuig. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beter zichtbaar worden van dergelijk schade.
 • c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade en gederfde winst door welke oorzaak ook ontstaan.
 • d. Waardevolle spullen die geen onderdeel zijn van het voer- of vaartuig, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot kinderzitjes, bonnen, munten, sieraden en brillen zijn de verantwoording van de Opdrachtgever. Het te reinigen voer- of vaartuig dient door de Opdrachtgever leeg achter gelaten te worden. Indien er toch waardevolle spullen in het voer- of vaartuig achterblijven zal Opdrachtnemer zijn best doen om de waardevolle spullen voor de Opdrachtgever te verplaatsen binnen het voer- of vaartuig. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan waardevolle spullen welke schade is ontstaan tijdens het reinigen van het voer- of vaartuig.

                       

Artikel 10: Betaling

 • a. Particuliere Opdrachtgevers dienen de kosten voor de reiniging van het voer- of vaartuig voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht te voldoen middels iDeal of contant, of direct na de uitvoering van de Opdracht via contante betaling.
 • b. Zakelijke Opdrachtgevers dienen de kosten voor reiniging van het voer- of vaartuig contant, middels iDeal of binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
 • c. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien hij niet tijdig betaalt. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de wettelijke rente in rekening te brengen indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt. Opdrachtnemer behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om zonder nadere kennisgeving de gehele vordering uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt.

Privacyverklaring

Steam and Care Steam and Care, gevestigd aan Troelstralaan 42, 4463 XZ Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://steamandcare.nl/ Troelstralaan 42, 4463 XZ Goes +31 (0)6 38 18 41 04

Persoonsgegevens die wij verwerken

Steam and Care verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Steam and Care verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Steam and Care verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Steam and Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Steam and Care verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Steam and Care gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Steam and Care en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Steam and Care wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Steam and Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]